BIPBIP
Get Adobe Flash player

Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (Wychowankowie, Rodzice / Opiekunowie)
Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. w praktyce stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Jako Placówka, dbająca o utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych Wychowanków, ich Rodziców / Opiekunów, poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. Pytanie Wyjaśnienie
1.
Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem danych osobowych jest Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu z siedzibą 53-679 Wrocław, ul. Trzemeska 2, dalej zwana PBSA, Bursą lub Placówką.
2.
Skąd dane zostały pozyskane?
Dane, których PBSA jest Administratorem zostały przekazane bezpośrednio od Państwa w procesie rekrutacji lub trakcie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i statutowych Placówki.
3.
W jakim zakresie Administrator przetwarza dane?
W zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, Państwa dane są przetwarzane zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, danych o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej, danych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wyników konkursów, wyróżnień, wizerunku, przekazanych przez Państwa dobrowolnie za pośrednictwem formularzy osobowych dedykowanych danemu celowi przetwarzania danych lub w drodze indywidualnej korespondencji z Administratorem.
4.
W jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych dla Wychowanków,
- realizacji zadań statutowych PBSA,
- publikacji informacji, w tym wizerunku, w celach promocji Placówki (np. dot. udziału Wychowanków w konkursach, osiągniętych wyróżnieniach, otrzymanych nagrodach, itp.),
- obsługi księgowej (np. rozliczenia z Wychowankami, pracownikami, współpracownikami, dostawcami, itd. co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych),
- dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
- prowadzenia analiz statystycznych,
- przechowywania dla celów archiwalnych,
- w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie PBSA (monitoring wizyjny budynku Bursy),
- inne działania, na które zostanie pozyskana zgoda Rodzica, Opiekuna lub pełnoletniego Wychowanka.
5.
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), w związku z art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być również zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi opiekuńczo-wychowawczej, jak również dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć. Do wyrażenia lub cofnięcia zgody uprawnieni są pełnoletni Wychowankowie, Rodzice / Opiekunowie nieletnich Wychowanków.
6.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Jako Administrator danych osobowych, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu zapewnia prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, PBSA zapewnia prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
7.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Przetwarzane przez PBSA dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały pozyskane, jeżeli istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania, na przykład:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, którego podstawą są przepisy o rachunkowości;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – np. celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
8.
Czy przetwarzamy dane automatycznie?
Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.
9.
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne PBSA, dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, medycznych, audytowych czy rachunkowych, podmiotom organizującym wycieczki, zajęcia dodatkowe na terenie Placówki i poza nią, itp. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie PBSA, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, prokuratura, sąd, Centrum Edukacji Artystycznej jako organ pełniący nadzór nad PBSA, itp.)
Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.
10.
Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a) Pisemnie na adres siedziby Administratora
(z dopiskiem IOD), lub
b) Mailowo na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (z dopiskiem IOD).

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (Podmioty współpracujące - Kontrahenci / Dostawcy usług)
Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. w praktyce stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Jako Placówka, dbająca o utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych Kontrahentów / Dostawców usług, poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. Pytanie Wyjaśnienie
1.
Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem danych osobowych jest Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu z siedzibą 53-679 Wrocław, ul. Trzemeska 2, dalej zwana PBSA lub Bursą.
2.
Skąd dane zostały pozyskane?
Dane, których PBSA jest Administratorem zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z nawiązaną współpracą pomiędzy Państwem, a PBSA. Dane osobowe mogą być również przekazywane w procesie przetargów publicznych oraz podawane w ramach składanych przez Państwo bezpośrednich ofert współpracy.
3.
W jakim zakresie Administrator przetwarza dane?
W zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, Państwa dane są przetwarzane zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, nazwy firmy, NIP, REGON, PESEL, nr rachunku bankowego. danych identyfikacyjnych wskazanych przez Państwa pracowników / przedstawicieli, wizerunku. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i współpracy pomiędzy Administratorem, a Dostawcą usługi.
4.
W jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
- zawarcia i realizacji umowy,
- obsługi księgowej,
- dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- obsługi reklamacji,
- prowadzenia analiz statystycznych,
- przechowywania dla celów archiwalnych,
- w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie PBSA (monitoring wizyjny budynku Bursy),
- inne działania, na które zostanie pozyskana Państwa dobrowolna zgoda.
5.
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
6.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Jako Administrator danych osobowych, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu zapewnia prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, PBSA zapewnia prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
7.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały pozyskane, jeżeli istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania, na przykład:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, którego podstawą są przepisy o rachunkowości;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – np. celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
8.
Czy przetwarzamy dane automatycznie?
Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.
9.
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne PBSA, dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, audytowych czy rachunkowych, itp.
Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie PBSA, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, prokuratura, sąd, itp.)
Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.
10.
Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
a) Pisemnie na adres siedziby Administratora (z dopiskiem IOD), lub
b) Mailowo na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (z dopiskiem IOD).

 

 

 

 

 

 

Termomodernizacja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem